माघ माह में आने वाले जैन पर्व !! Jain festivals coming in the month of Magh !!

 

     तिथी          पर्व
माघ कृष्ण १ षोडशकारण व्रत प्रारंभ
माघ कृष्ण ६ भ. पद्मप्रभु जी ( गर्भ कल्याणक )
माघ कृष्ण १२ भ. शीतलनाथ जी ( जन्म – तप कल्याणक )
माघ कृष्ण १४ भ. आदिनाथ जी ( मोक्ष कल्याणक )
माघ कृष्ण ३० भ. श्रेयांसनाथ जी ( ज्ञान कल्याणक )
माघ शुक्ल २ भ. वासुपूज्य जी ( ज्ञान कल्याणक )
माघ शुक्ल ४ भ. विमलनाथ जी ( जन्म – तप कल्याणक )
माघ शुक्ल ६ भ. विमलनाथ जी ( ज्ञान कल्याणक )
माघ शुक्ल ९ भ. अजितनाथ जी ( तप कल्याणक )
माघ शुक्ल १० भ. अजितनाथ जी ( जन्म कल्याणक )
माघ शुक्ल १२ भ. अभिनंदननाथ जी ( जन्म – तप कल्याणक )
माघ शुक्ल १३ भ. धर्मनाथ जी ( जन्म – तप कल्याणक )